Kamis, 23 Februari 2012


Nama : Winardi Ginanjar
Kelas : XI IPA ^
Judul : Kanyaah Kolot
Pangarang : Karna Yudibrata
Kandel Buku : 150 kaca
Penerbit : Rahmat Cijulang
Taun Terbit : Cetakan Kahiji tahun 1985


Novel Kanyaah Kolot nyaritakeun hiji tokoh anu ngarana Oman. Jang Oman teh nyaeta palajar anu sakola di kota Bandung anu ngagaduhan watek boros, ngedul, tur bodo.Watek Jang Oman beda pisan ti rai- rai na anu kacida pararinterna. Carita ieu dimimitian ti jang Oman mios ka rorompokna kusabab biaya hirup di kota na geus beak.
Sanggeus teupi ka rorompokna, Jang Oman papanggih jeung IbuRamana Pa Ulis jeung Ma Ulis. Pa Ulis kacida sono ka budakna anu karek datang ti kota. Pa Ulih nanya aya naon datang ka imah. Keur sono-sonona , Pa ulis kacida soak na kusabab Jang Oman nyaritakeun yen barang-barang na geus kacida beakna kusabab di jualan dipake ulin sahari-hari. Ngadenge kitu Ma Ulis kacida ambeuk na ka Jang Oman. Jang Oman ngan bisa tungkul ngadenge papatahan ti kolotna.
Pa Ulis Nnidah sakulawargana sarolat kusaba percuma ngmbeukan oge, da eta mah hasutan setan. Dina eta Sholat teh Pa Ulis ngadoa kanu Maha Kuasa yen anakna dibukakeun hidayah jeung bisa bailk deui kajan nu bener.
Kaisukan poe na Jang Oman rek indit deui ka Bandung, nuluykeun diajarna. Kusaba geus rea bolosna. Subuhna Ma Ulis jeung Tita, rai na Jang Oman, nyieun bungkusan pais, sangu, jeung dengena jang kadaharan Jang Oman sapopoe.
 Kaunggulan Novel : Dina novel ieu ngagunakeun undak unduk basa nu sae. Caritana narik hate anu macana. Nagndung atikan moral yen kanyaah kolot mah moal aya batasna. Novel ieu tiasa dibaca ku sadaya umur, malah khususna mah para rumaja.

0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer