Kamis, 01 November 2012

Daftar Kegiatan Lomba Bulan Bahasa 2012

Pada hari Senin , 29 Oktober 2012 dilaksanakan lomba antara lain :
 1. Membuat Kerajinan Kriya dari Bahan Limbah meliputi peserta kelas X, XI, XII
 2. Foto Camera Digital tentang Pelanggaran-Pelanggaran di Sekolah  meliputi peserta kelas X, XI, XII 
Pada Hari Selasa , 30 Oktober 2012 dilaksanakan lomba antara lain : 
 1. Pembawa Acara , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 2. PSAS , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 3. Story Telling , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 4. Speech Contest , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 5. Musikalisasi Puisi , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 6. Debat CTA ( Cinta Tanah Air ) , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 7. Mengucapkan UUD 1945 , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 8. Mengucapkan Panca Prasetya Siswa SMAN 1 Baleendah , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 9. Kaulinan Barudak , meliputi peserta kelas X
Pada hari Rabu , 31 Oktober 2012 dilaksanakan lomba antara lain :
 1. Paduan Suara , meliputi peserta kelas X, XI , XII
 2. Film Dokumenter , meliputi peserta kelas X, XI , XII

Pada hari Kamis , 1 November 2012 dilaksanakan lomba antara lain :
 1. Rudoku , meliputi peserta kelas XI
 2. Role Play , meliputi peserta kelas X
 3. Tari Kreasi Nusantara, meliputi peserta kelas X
 4. Tembang Sunda, meliputi peserta kelas X dan XI
 5. Poster Digital , meliputi peserta kelas X, XI , XII
Pada hari Sabtu , 3 November 2012 dilaksanakan lomba antara lain :
 1. Kuliner Nusantara , meliputi peserta kelas X
 2. Stand Bazaar , meliputi peserta kelas X

Karatagan SMAN 1 Baleendah

Karya: Sony R.W 


SMA Negeri 1 Baleendah
Lembaga atikan di Kabupaten Bandung
Wadah pikeun putra-putri bangsa
Wadah pikeun sirung-sirung hareupan ki Sunda
SMA Negeri 1 Baleendah
Ngatik generasi calon pamimpin bangsa
Akhlak mulia nu jadi ageman
Ngawujudkeun pendidikan berkarakter bangsa
Di Baleendah kuring tolabul ilmi
Di Baleendah kuring babakti
Di Baleendah kuring jangji
Jiwa raga keur lemah cai
SMA Negeri 1 Baleendah

Kamis, 01 Maret 2012

Resensi Novel Sunda "Panganten" [Dewi Julianti Suhada]

Jejer buku : Panganten

Panulis : Deden Abdul Aziz

Pamedal : PT Kiblat Buku Utama

Citakan : Citakan ka-2, Jumadil Akhir 1431 H./Juni 2010

Kandel buku : 99 kaca

Novel Panganten hasil karancage literer Deden Abdul Aziz nyaritakeun kahirupan kaom rumaja nu patali jeung jodo, pati, bagja reujeung cilaka. Rinrin minangka, tokoh utamana dina ieu novel boga kabogoh anu ngaranna Iyang alias Gumilang. Iyang teh maot gara-gara OD di Cipanas. Leungiteun ku Iyang, rinrin layeut jeung Ben babaturan sakamarna Iyang. Terus dalit jeung Suminar alias Lisa Kudrow. Di Partenon teh Rinrin jeung Suminar sok ngaroko jeung nguyup arak. Saking layeutna Rinrin jeung Suminar teh sok diajak maok ka unggal Mall jeung sok sare bareng di Partenon. Tapi Suminar teh maot, maotna teh ku lantaran aborsi, da keur kakandungan teuing ku saha. Dina pamustungannana Rinrin gé hayang kawin teuing ka saha jeung teu jelas sabab kusababna manéhna hayang kawin. Nu sidik, sanggeus Rinrin nelasan manéh tepi ka hanteuna,manéhna ngarasa geus laksana papanganténan.

Novel Panganten teh mere nyaho ka urang yen kahirupan urang teh geus di atur ku Nu Maha Kawasa. Tapi dina novel panganten ieu ngandung kata-kata kasar jeung jorok, nu teu pantes lamun di baca keur budak leutik mah.

Sanggeus maca novel ieu, para rumaja bisa ngabedakeun mana kalakuan anu hade jeung mana kalakuan anu goreng.

Resensi Novel Sunda "Nu Kaul Lagu Kaleon" [Siti Sakinah]

Judul : Nu Kaul Lagu Kaleon

Pengarang : .R .A.F.

Penerbit : Kiblat

Jumlah Kaca : 100

Kaping Terbit : Pebruari

“Ke…ke… naon bentenna ari kawih nu disebut lagu panambih sareng nu sok dipirig ku gamelan?” cek Yati bangun panasaran.

“Taya bentenna meueus-meueus acan,” walon Kang Atma, “Eta-eta keneh hakekatna mah. Bentenna ngan ukur lebah lagam ngahaleuangkeun. Ku margi lagamna lagam mamaos, tur dipirigna ku kacapi indung sareng rincik sareng suling ; sareng ku margi geus matuh sok dikantetkeun jeung kawih lagu panambih. Padahal upami eta lagu panambih dihaleuangkeun dina pirigan gamelan, kontan harita keneh moal disebat lagu panambih, tapi lagu kawih! Moal disebat nembangkeun deuih, tapi tangtuna oge ngawihkeun. Sabalikna, upami lagu kawih nu biasa dipirig ku gamelan, dialihkeun kana pirigan kacapi sareng suling, dihaleuangkeun nganggo lagam mamaos, harita keneh baris disebat lagu panambih sarta disadapurankeun jeung mamaos.”

Nu ngadengekeun teh arunggut-unggutan bangun ngarti.

Buku Nu Kaul Lagu Kaleon nyaritakeun tentang hiji mojang jeung bujang nu ngajarna. Di ahir carita, kacaritakeun hubungan silih pikacinta eta dua nonoman teh.

Novel ieu cocok diaos ku rumaja, sabab tiasa nambih wawasan tentang pertembangan. Alusna, novel ieu ngangkat budaya-budaya anu aya di tatar sunda. Kasenianana, jeung budaya masarakat anu jadi cirri khas sunda.

Resensi Novel Sunda "Si Kabayan Jadi Dukun" [Liska Sampagita]

§ Judul Buku : Si Kabayan Jadi Dukun

§ Pangarang : Moh.Ambri

§ Penerbit : PT Kiblat Buku Utama

§ Taun medal katut citakanana :

ü Citakan ka-5, Muharram 1430 H./Januari 2009

§ Kandel Buku : 72 kaca

§ Harga Buku : Rp.25.000

§ Rangkuman :

Jadi dukun sotenan kapaksa Si Kabayan mah. Saikem, pamajikanana, nu sasat jadi cukang lantaranna mah. Manehna hayang males kanyeri ka salaki pedah kungsi ditampiling. Basa kadatangan semah nu neangan dukun lepus, Saikem nyebutkeun yen Si Kabayan teh dukun anu kamatihanana moal aya bangsana. Ngan cenah ku lantaran jalma mahiwal, Si Kabayan tara daek ngaku jadi dukun kajaba mun ditampilingan heula.

Nya sanggeusna disiksa ku deungeun-deungeun bari jeung teu nyaho naon kasalahanana, Si Kabayan kapaksa daek dititah ngajiad Nyi Hasanah, anak sudagar, anu katarajang kasakit pireu barang rek dikawinkeun ku bapana. Ari saenyana mah Nyi Hasanah teh pipireuan. Manehna teu suka dikawinkeun ka Haji Latip, da puguh geus pakait piker jeung Agus. Agus nyamur jadi pangiring Embah Dukun, nepi ka bisa paamprok jeung bebenena. Teu sakara-kara Nyi Hasanah bisa ngomong deui, ngan orokaya terus dibawa kabur ku Agus. Atuh puguh guyur.

Kabayan akhirna kayahoan lain dukun asli. Isukna burudul pulisi, kapala-kapala desa jeung menak ti dayeuh rek nangkep si Kabayan. Akhirna Si Kabayan dibawa ka dayeuh teus diabuskeun ka bui. Pamajikanana datang ka dayeuh nembo Si Kabayan bari ceurik rumasa salah. Kabayan dibebaskeun ti bui, Kabayan jeung Agus indit ka imah Sudagar. Menta si Agus diijinan kawin jeung Nyi Hasanah. Ki Haji bapana Nyi Hasanah teu satuju. Tapi, Nyi Hasanah menta restu ti bapana dikawinkeun jeung Agus. Kusabab Nyi Hasanah ngan cinta ka Agus saurang. Akhirna Ki Haji mere restu ka budakna. Agus jeung Nyi Hasanah akhirna kawin jeung hirup bagja.

§ Kalemahan Buku : Bahasa nu digunakeun lobana bahasa kasar. Bahasa anu teu patut diconto

§ Kalebihan Buku : Ngagunakeun bahasa sapopoe anu gampang dibaca, kabeh kalangan bisa maca,aya unsur pikaseurieunana

Resensi Novel Sunda "Payung Butut" [Rani Ismayani]

Resensi novel Payung Butut

Jejer buku : Payung butut

Panulis : Ahmad Bakri

Pamedal : Tjupumanik, 1968

Citakan : Rahmat Cijulang

Kandel buku : 100 kaca

Kadatangan Naib anyar geus jadi bahan omongan batur sa Desa. Naib nu di pandang darajatna kusabab katurunan ningrat, tapi sifatna teu sombong sareng teu mandang darajat.Tapi naib anyar ieu beda, Naib ieu sombong kusabab katurunan ningrat jeung sok mandang darajat.

Naib anyar ngagaduhan istri sareng anak nu bageur, sifat sombong Naib teu diturunkeun ka anak sareng istrina. Naib anyar ieu gaduh putri nunamina Siti Habibah nu sok dipanggil Ebah, 17 taun. Di hiji poe siti habibah papendak sareng Suganda, salasahiji anak kuwu atawa kapala desa. Siti habibah sareng Suganda duanana tos ngagaduhan hate. Duanana ngagaduhan niat keur kawin, Suganda nyobaan dek ngalamar. Basa bapana Suganda ngalamar hanjakal ditolak ku pa Naib kusabab Suganda lain katurunan ningrat jeung teu pantes kawin jeung katurunan ningrat.

Di hiji poe Desa eta kadatangan saorang juru nulis kawedanaan, namina R. Wiraatmaja. Sanggeus babaraha poe di desa, Wiraatmaja papendak Siti Habibah. Wiraatmaja bogoh ka Siti habibah tuluy Wiraatmaja ngalamar Siti habibah. Dibarengan ku hate bungah pa Naib narima lamaran Wiraatmaja sabab Pa Naib tos ninggal tinamina nu aya R na, marukankeun raden nu katurunan ningrat. Tapi pas dicaritakeun asal usul Wiraatmaja apekteh Wiraatmaja sanes katurunan ningrat tuluy di tolak lamaran eta.

Neng ebah geuring teu katulungan. Cenah geuring usus buntu, geus dioperasi tapi kurang darah. Pa Naib miwarang ka barudak pasantren titah ngadonorkeun getih kanggo neng Ebah. Tapi barudak aya nu satuju aya nu henteu, nu satuju ngan Suganda sareng nu lainna nu satuju. Ngadonorkeun getih kanggo neng ebah janten, Suganda sareng nu lain di ngadonorkeun getihna kanggo neng Ebah. Neng ebah sehat deui tuluy, Suganda jadi deukeut deui sareng neng ebah sakaligus kulawargina. Eta kasempatan moal disia-siakeun ku Suganda kusabab aya peluang keur Suganda kawin sareng neng ebah. Lila kalilaan Pa Naib sadar tuluy nyatujuan lamaran suganda. Akhirna Neng ebah sareng Suganda kawin tuluy bahagia salamina.

Resensi Novel Sunda "Maju Jurang Mundur Jungkrang" [Iqbal Kurniawan]

Judul : Maju Jurang Mundur Jungkrang

Pangarang : Ki Umbara

Taun Terbit : 1986

Kandel Buku : 88 kaca

Citakan Ka : 1

Novel maju jurang mundur jungkrang nyaritakeun hiji tokoh anu ngarana Sulanjana anu profesina guru sakola anu pinter ngibing, kasep jeung pikaresepeun jalma disakurilingna boh anu deukeut atawa anu rada jauh. Guru Jana teh anak tihiji awewe katurunan juragan anu katelah kabeungharanana, baheulana indungna kawin kahiji lalaki nu can diwawuhanana, da geus bogoh tea langsung bae indung Sulanjana teh kawin kalalaki eta, anu can katelah watek jeung kalakuanana tea. Sanggeus kawin indung Sulanjana teh manggihan kumaha watek anu saenyana ti salakina, salakina sok maen jeung palacuran. Anu leuwih parahna sanggeus rada lila ti eta, salakina kapanggih maehan akina Sulanjana. Sanggeus kitu breg bae indung Sulanjana gering ripuh, harita teh manehna geus lila diserahkeun ku salakina kusabab geus teu boga deui harta banda keur modal salakina maen jeung palacuran. Harita manehna dibaturan ku Sulanjana anu keur mejeuhna imut. Indungna ngomong ka Sulanjana yen lamun dikersakeun indungna maot indungna mere amanat ka Sulanjana yen manehna kudu maehan bapana anu geus maehan akina jeung nganyerihatekeun indungna. Bapa Sulanjana teh nyaeta kuwu Surangga nu korup tur bejad ahlakna. Sanggeus Sulanjana gede tur wanian manehna nyieun acara drama anu tujuanana pikeun ngingetan bapana supaya disadarkeun. Acara etateh nyaritakeun kahirupan Sulanjana baheula keur aya keneh Indungna. Acara eta dihadiran ku menak, pulisi, camat, tur kuwu Surangga jeung rahayat. Keur lumangsung eta drama, anu kabeneran sulanjana jadi pamaenna, sulanjana geus teu kuat nahan nafsu anu nyuruwuk tina dirina, tuluy Sulanjana turun tina panggung mawa bedog bari neangan Surangga. Karek ge deuk kapanggih, Surangga teh geus dipaehan ku jalma anu lian anu boga dendem ka Surangga. Tidinya sulanjana ngarasa salah sabab manehna geus boga niat maehan bapa sorangan. Tapi diwaktu eta teh Sujanjana rada kahibur, kusabab dibaturan ku Nok Saniah anu katelah geulisna anakna kiai bapa terena Sulanjana, Nok Saniah maatahan ka Sulanjana yen manehna teh kudu tobat ka Allah, jeung didinya teh Nok saniah ngebrehkeun ka Sulanjana yen manehna teh daek ngajadikeun sulanjana panutanana.

Jumat, 24 Februari 2012

resensi novel sunda "Panganten" (Elsa Rifana)

Jejer Buku : Panganten

Penulis : Deden Abdul Aziz

Padamel : Kiblat

Jumlah kaca : 107 kaca

Tanggal Terbit : Agustus 2003

Novel anu di jieun ku Deden Abdul Aziz magrupakeun novel rumaja. Basa nu di anggo dina novel ieu ngagunakeun basa nu kirang sae, soalna kirang di pikangarti jeung loba basa nu kasarna, tapi lamun terus di baca lalaunan ge bakal ngarti. Sanajan basana kirang sae, tapi eusi sareng maksudna mah sae, nyaritakeun karirupan rumaja dimana kahirupan rumaja nu bebas nu bisa jadi enteung kanggo rumaja kiwari, nu teu kedah di turutan ku rumaja kiwari.

Novel ieu nyaritakeun krisis jiwa anu karandapan ku kaum rumaja. Di caritakeun Rinrin, nyaeta tokoh utama jeung kabogohna nu ngarana Gumilang nu sok di sebat Iyang, ngan Gumilang maot saengges nyebutkeun hayang kawin. Hari hari Rinrin jadi sepi saengges si Iyang maot, jeung ngarasa leungiteun. Terus lanjut jeung si Ben, nyaeta babaturan kontrakanna Iyang, tapi teu lana. Terus dalit jeung suminar anu pada- pada resep ka partenon ngan ukur ngalamun jeung ngaroko. Tapi Suminar alias Lisa Kudrow oge maot saenggeus nyebutkeun hayang kawin. Tapi maotna teh ku lantaran Suminar hamil, terus ngagugurkeun kandunganna da teu aya bapana eta budak teh. Akhirna Rinrin ge da hayang kawin nggan teu apal jeung saha. Ngan kahayangna kawin teu bisa kalaksanakeun.

Jadi novel ieu mangrupi novel nu sae di baca kanggo pelajaran nu teu kedah di tiru, ngga saukur gambaran kahirupan bebas rumaja ayeuna. Maksud dina novel ieu teh ngagaduhan maksad anu sae.

resensi novel sunda "Silamsijan Kaedanan" (Firda Pratisa I)

SI LAMSIJAN KAEDANAN KI UMBARA

SI Lamsijan Kaedanan mangrupa judul buku novel karya Sandiamana H Wiredja Ranusulakna (Ki Umbara ). Ieu novel teh diterbitkeun ku PT Kiblat Buku Utama, dina taun 2003. Kandelna aya 86 kaca. Ukuran bukuna 12 x 17 cm.

Dina novel ieu Ki Umbara ngagunakeun basa sunda loma. Carita ieu teh kaasup carita Komedi salian ti eta oge mibanda ajen da’wah. Kaunikan tina novel ieu nyaeta Ki Umbara nyantumkeun pupuh dina unggal bab na kayaning Pangkur, Sinom, Asmarandana, Mijil, Durma, jeung Balakbak.

Dicaritakeun yen Si Lamsijan anu pengangguran bogoh ka Si Amoy nepika Kaedanan. Manehna hayang ngawin Si Amoy ngan indungna si Lamsijan teu merean doa lantaran si Lamsijan teu miboga pagawean. Saking bogohna ka Si Amoy, Si Lamsijan indit ka dukun pikeun menta pelet jang Si Amoy, manehna ngaku ngaku yen basa bapana maot bapana teh ngomong si dukun teh dulurna keneh, padahal etamah ngan trik si Lamsijan ngarah manehna meunang pelet gratis. Basa eta pelet diawurkeun di lawang panto imah si Amoy , nu beunang teh lainna si Amoy tapi si Cipleu. Sanajan ti eta Si Lamsijan langsung inisiatip rek nyieun si Cipleu jadi geuleuh ka manehna, lantaran manehna oge geuleuh ka si Ciple. Ari pekteh, basa diawurkeun deui penawar peletna kalahkah beunang ka si Amoy, atuh Si Amoy jadi geuleuh ka si Lamsijan sedengkeun si Cipleu ngudag ngudag manehna.

Ngarasa cara eta salah Si Lamsijan indit ka imah kiai. Tidinya manehna jadi daek sholat. Mama Yai pernah ngomong yen si Amoy teh bakalan diuk dina lahunan si lamsijan. Teu lila tidinya , para pamuda kampung eta teh ngaduruk imah si Amoy lantaran si Amoy teh turunan china anu jadi mata-mata walanda pikeun ngajajah RI. Si Lamsijan nyelametkeun si Amoy jeung si Cipleu. Si Amoy ceurik hayang selamet ti para warga anu neangan manehna. Ahirna SI Lamsijan nawaran kawin ka si Amoy. Basa si Lamsijan ngahayal keur kawin jeung si Amoy, si cipleu ngomong yen si Amoy euweuh, Ema nuluykeun ngomong yen si Amoy teh dibawa ku rakyat walanda.

Ahirna Si Lamsijan kawinna jeung si Cipleu lantaran Ema hayang miboga minantu si Cipleu nu geus tangtu nyaah a si Lamsijan. Saprak si Lamsijan jeung si Cipleu kawin maranehna ngamimitian dagang make modal pas pasan. Tapi ayeuna maranehna leuwih beunghar tina toko na Babah A tien bapana si Amoy.

Ki Umbara nyieun ieu novel teh kacida ramena. Novel ieu ngandung atikan moral yen sagala nu ku urang pikahayang can tangtu bisa ngabahageakeun urang kahareupna. Jadi urang tong nurutan kalakuan si Lamsijan anu musrik neang-neang cara jang napsu manehna pribadi ka salian ti Alloh.

Firda Pratisa Istiqomah

XI IPA 6

resensi novel sunda "Babalik Pikir" (Mita Maylani)

Résénsi Babalik Pikir

Judul : Babalik Pikir

Pangarang : Samsoedi

Penerbit : Giri Mukti

Tanggal terbit : Medal taun 1931

Jumlah kaca : 72 kaca

Kategori : Novél

Eméd nyaéta budak anu bangkarwarah nepi ka diasupkeun kana bui. Tapi, ahirna mah jadi tobat, tara deui ngalawan ka kolotna.

Ti mimiti dicaritakeun, si Eméd téh budak nu ngedul, sok ngalawan ka kolotna, mawa karep sorangan jeung teu nurut ka omongan kolotna. Contona, dina carita basa indungna nitah nganteurkeun deungeun sangu pikeun bapana tuang, malah ulin langlayangan nu si Junan nepi ka pegatna. Atuh dicarékan ku kolot si Junan. Kitu baé kalakuanna, ngan ulin udar-ider.

Basa harita bapana balik ti sawah, bapana dipacok oray nepi ka maotna. Tapi, carita didieu Samsoedi ngasupkeun kana kasedihan si Eméd, yén si Eméd boga kénéh rasa prihatin. Si Eméd jadi getol barang gawé. Tapi ngan saukur sakeudeung. Nepi ka indungna pusingeun. Si Eméd dititah indit ku indungna teras manéhna teu dihaja nonjok si Jasim nepi ka mastakana ninggang batu curi seukeut nepi ka baloboran getih, raheutna héjo.

Si Eméd indit ka dayeuh teras disangka jadi bangsat. Diasupkeun wékana bui. Tapi, di ahir carita, caritana sedih tura aya bungahna ogé. Sedihna, sobatna nyaéta si Joko nu sok mangbélakeun basa manéhna di bui, maot. Sabab bus nu ditaekkan basa geus kaluar ti bui asup ka jungkrang. Bungahna, si Eméd bisa balik ka lemburna teras diaku kénéh ku indungna jeung dihampura kasalahanna. Si Eméd geus boga pagawéan nu sarua jeung pangabisana, nyaéta manday. Heunteu deui ngan ulin udar-ider.

Isi novel ieu alus pisan jeung budak anu kalakuanna sarua jeung si Eméd, sabab ahirna bageur teras tobat nu matak judulna babalik pikir. Teras caritana gampang dipikaharti. Tapi basa kekecapanna anu kasar jeung kalakuan nu goréngna lain jeung picontoeun.

resensi novel sunda "Kalajengking" (Putri Gustiani)

Resensi Novel Kalajengking

Jejer buku : Kalajengking

Panulis : Anna Mustikaati

Pamedal : Pusaka Dasentra

Citakan : ka-1. Bandung Oktober 1983

Kandel buku : 176 kaca

Aya sawatara carita, anu bangun ngahaja dijieun ku nu ngarangna pikeun ngaganggayong nu maca, ngajak nuturkeun kapanasaran nepi ka pungkas carita. Ieu novel judulna Kalajengking (Anna Mustikaati), ieu novel kaasup kana carita detektif ceuk abdi mah. Sangkan aya hiji tokoh anu bisa nyieun urang panasaran nepi tungtung carita. Nyaeta Citrasena (Sena) anu dituduh sok ngarampog toko emas di kota Bandung sabab manehna mirip pisan jeung Bonny anu keur buron. Tapi ieu carita moal bakal nyieun urang bosen macana. Kusabab aya sababaraha hiji carita anu pikeun teu kuat hayang seuri ku paripolah Jaka jeung Sumi.

Carita na mah, tokoh Jaka teh nyaeta wartawan anu nyieun warta ngenaan garong nu buron ngaran na Bonny make potretna. Teu kungsi lila warta eta di sebarkan, yen jelema anu dina potret teh ngadatangan Jaka. Yen manehna ambek, sangkan di tuduh sok ngarampog padahal manehna mah henteu rumasa sok ngarampog. Ngadenge eta, Jaka ngajelaskeun yen manehna menangkeun potret eta ti Pak Darmawan saenya na Pak darmawan ge eta teh ti Bohim. Bohim teh kawan si Bonny anu katangkeup. Sangkan Bohim yakin pisan Sena teh Bonny, kusabab mirip jeung Bonny. Tah ti dinya, carita geus mulai jadi misteri.Ku sabab Sena anu ngaku lain Bonny teh boga tattoo anu sarua jeung tattoo na Bonny. Nyaeta tattoo Kalajengking di leungeun katuhu na.

Ti dinya, carita mulai jadi nyieun panasaran. Tah, eta alusna novel ieu teh. Carita na nyieun urang jiga detektif. Urang ngilu mikir, naha Sena salaku lalaki anu sopan boga tattoo nu sarua jeung Bonny anu jadi buron. Anu ngalieurkeun teh nyaeta tokoh Jaka, ku sabab manehna sok ngalierkeun prakiraan urang ngenaan Sena nyaeta Bonny teh. Rame na di carita ieu, basa Jaka sok ngagoda Sumi padahal maneh na geus boga kabogoh. Hal eta sok ngajadikeun carita anu nyieun lieur ieu, boga hal anu pikaseurieun.

Carita na make galur maju-mundur, basa anu di pake basa anu bisa dituturkeun ku urang sadayana. Carita ieu boga amanat khususna, keur jelema-jelema anu ngan mikirkeun duit dibatan kaayaan batur nu sejen. Tong mentingkeun napsu bae, sabab eta bisa nyieun batur dina kasusahan.

Novel ieu cocok keur anu resep maca carita anu kawas detektif, cocok keur rumaja jeung kolot. Sakali maca novel ieu, pasti hayang tuluy maca terus. Kusabab sateuacan kapanggih naha Sena boga tattoo sarua jeung Bonny, moal bisa nyieun urang sare. Sakali maca,kapanasaran nepi ka pungkas carita.

Tanjeur na juritan di buana [alvad]

Jejer Buku : Tanjeur na juritan di buana

Pangarang : Yoseph Iskandar

Pamedal : Pusat studi sunda

Taun medal : Citakan kahiji, 1991

Citakan kadua, Juni 2010

Citakan katilu, Oktober 2010

Citakan kaopat, Oktober 2011

kandel buku : 160

Novel ieu nyaritakeun tentang Prabu Wastu kencana saorang raja sunda nu arif sareng bijaksana nu teu boga rasa dendam ka Gajah Mada nu tos ngabunuh raka na Prabu Maharaja Linggabuana nu tiwas di bubat, carita ti novel ieu di munggaran kana carita kalahiran budak na ti Putri Dewi sarkati nu dingaranan Sang Haliwungan

Sareng carita di novel ieu oge nyaritakeun tentang asup na agama islam di negri sunda,dina novel ieu penulis nulis keun carita na rinci ti kahidupan na Prabu Wastu Kencana atawa nu dikenal ku Prabu Wangisutah

Sareng aya sabagian kata nu seusah di artikeun. Novel ieu oge boga alur caritana nu hese di tebakna tatapi carita dina novel ieu loba pisan amanat nu disampaikeunna. Diakhir carita aya amanat na nyak eta amun jadi pemimpin kudu adil sareng wijaksana

Paturay Tineung [yulistiani]

Judul buku : Paturay Tineung

Pangarang : Muh. Sapari sareng Diah Ansori

Panerbit : Nurani

Taun terbit : 1967

Kandel buku : 60 kaca

Rusmadi sareng emana linggih di Bandung. Ai bapana mah, tos tujuh welas taun lebeng taya kabarna, ti keur Rusmadi umurna opat taun. Cenah mah bapana teh dibui lantaran nandasa Juragan Satya. Kitu oge lanceukna, ngiles tara raratanana, bareng jeung maotna Juragan Satya--dina peuting eta keneh.

Hiji poe, Rusmadi meunang surat ti Rosdinar anu aya di Majalaya. Ngakuna mah, anjeunna teh urut babaturan Achmad, lanceukna Rusmadi. Sabab panasaran, Rusmadi indit ka Majalaya. Di Majalaya, salian ti nepungan Rosdinar tea, Rusmadi papendak sareng Jun-Jun sareng Nining. Kadituna, Jun-Jun sareng Nining boga rarasaan ka Rusmadi. Saha nu dipilih ku Rusmadi? Tiasakah Rusmadi papendak deui sareng lanceuk atawa bapana?

Novel ieu masih ngagunakeun ejaan heubel anu rada hese dipikaharti di jaman ayeuna. Sanajan kitu, kusabab panulis ngagunakeun basa sapopoe, ejaan eta teu jadi panghalang. Galur carita anu pikaresepeun sarta ahir anu teu katebak jadi kaunggulan tina novel ieu.

Lembur Singkuring [nurul]

Judul :Lembur Singkur

Pengarang : Abdullah Mustappa

Penerbit : Giri Mukti

Kandel buku : 60 kaca

Hak cipta : All Right Reserved

Rarancang judul : Deddy Dubandi

Taun medal : - Citakan ka-1 mitra kencana 1979

- Citakan ka-2 kalawan panganter ti Hawe Setiawan sya’ban 1422/Oktober 2001

Nomor : 068/KBU-G/2001

Ringkesan carita:

Lembur singkur, lalakon kapeurih jeung kasedih, jaman pasisian Tatar Sunda ririwehan alatan mahabuna gorombolan. Kulawarga paburantak, nu jadi bapa indit ka gunung ninggalkeun pamajikan. Tokoh kuring, hiji budak lalaki anu ditinggalkeun ka gunung ku bapana, kudu ngalaman nyaksian indung katut dua lanceukna milu kabarérang, waktu lembur singkur dilemahirengkeun ku gorombolan. Sabab, kitu ceuk anggapan tentara, peristiwa dijoragna éta lembur téh aya patalina jeung bapana téa.

Ieu novel mangrupa huiji carita anu pikasediheun jeung pikahawatireun. Nyaritakeun hiji budak anu ngabogaan 2 lanceuk hirup ngan duaan jeung indungna di imahna di hiji desa anu jauh ku raramean kota. lantaran 2 lanceukna mondok di lebak ngamankeun diri tina gorombolan tapi manehna ngan duaan di imahna lantaran indungna nolak di ajak mondok ka lebak. Ieu budak teu nyaho pisan kana saha nu jadi bapana. Lantaran ti leuleutik kulawargana geus di tinggalkeun ku bapana nu jadi gorombolan DI di leuweung. Dina hiji peuting bapana datang ka imahna bari susulumputan, tapi manehna teu nyahoeun yén nu datang téh bapana, jeung ngan saukur semet renyem-renyem ningali anu datang éta.

Hiji waktu manehna jeung indungna indit ka sawah. Indungna mawa bekel loba tuluy kusabab indungna nu di sebut ema téh ninggali aya pamariksaan ku gorombolan manehna reuwas jeung para gorombolan curiga ka si ema. Jeung kusabab para tantara nyaho yén suami ema ngilu jadi gorombolan di sangka yén bapa téh jadi mata-mata. Si ema di pariksa jeung di bawa ka markas para gorombolan. Gorombolan nahan ema neupika peutingna, jeung eta budak ngan bisa nungguan di luar. Teu lila salasahiji lanceukna datang ka markas eta, tuluy mawa balik eta budak. Eta budak téh loba rasa prihatin jeung hawatir ka emana, naha ema lila di markas tantara eta. Isukna ema di pulangkeun ka imah.

Geus lila tina kajadian éta, gorombolan nyerang ka desa éta. Loba tetmbakan wuwuh rame. Loba jelema nu nyumput dina lombang. Kaayaan des acing paburantak teu tenang. Hiji waktu ema di teangan ku OKD (Organisasi Keamanan Desa), ku sabab di curigai yén suami ema sok datang susulumputan ke imahna. Tuluy ema di bawa ka kantor OKD nepi ka mengpirang-pirang poé. Budakna di pihapekeun ka salasahiji anggota OKD. Geus lila aya di kantor OKD ema di kaluarkeun.

Sanggeus kajadian eta, sanggeus desa jadi aman aya kabar yén nurutkeun rencana poé éta rek aya sababaraha pasukan ti leuweyng nyaeta nu jadi bapa nu biluk ka gunung bakan tarurun balik ka lemburna kaasup nu jadi bapa. Ema jeung budak téh bungah pisan jeung si budak geus lila hanyang apal kana nu jadi bapa. Tapi geus lila ema neangan nanya kaditu-kadieu, ngan aya hiji kabar yén nu jadi bapa téh tatu tur parna (maot).

Dina carita eta, boga kaleuwihan nyaeta nyaritakeun carita anu nyayat kana ati jeung ngagambarkeun kaayaan baheula nu karandapan ku masarakat pilemburan di tatar sunda anu tragis jeung pikawatireun. Méré pelajaran jang barudak ngora anu ayeuna hirup di tatar sunda yén kahirupan baheula téh bener-bener pikasediheun jeung pinuh ku derita, teu siga jaman ayeuna. Jeung eta kajadian the mangrupa kajadian anu bisa waé nini-aki urang ngalaman kaayaan éta.

Tapi dina aya kaleuwihanana, aya ogé kakurangannana, nyaeta carita ieu teu nyebutken saha ari ngaran nu jadi budak lalaki anu jadi tokoh utama dina ieu carita, jeung teu dicaritakeun naon sababna 2 lanceukna heunteu sare di imahna.

Entri Populer